Banner billedeBanner billedeBanner billedeBanner billede

Kemikalier og lovgivning

Tekstilbranchen har en stor udfordring i og med at der til næste alle processer i fremstillingen af tekstiler, og produkter deraf, bruges mange forskellige kemikalier og hjælpestoffer.

Størstedelen af al tekstil produktionen i verden foregår uden for EU, i lande der har helt andre love end dem vi har inden for EU, og med helt andre standarder for sikkerhed for mennesker og miljø.

Der har været mange grimme sager med fund af yderst problematiske stoffer i tekstilvarer importeret til Danmark, og det er nødvendigt for danske tekstilvirksomheder at være opmærksomme på at have nogle styrings værktøjer for at sikre sig at overholde basale regler og love i EU, samt ansvaret overfor mennesker og miljø.

For at sikre EUs borgere mod skadelige stoffer har vi i EU en fælles forordning om kemikalier: REACH

Registration, Evaluation, Authorisation, CHemical substances.

Formålet med REACH er at reducere kemikaliers skadelige påvirkning af mennesker og miljø, ved at sikre at udvalgte problematiske kemikalier bruges forsvarligt i hele leverandørkæden.

Det er importørens ansvar at alle produkter der importeres til EU skal følge REACH. Det er derfor vigtigt at kende til REACH.

Bland de forbudte stoffer er: Nikkel, bly, flere ftalater, visse AZO farvestoffer samt Chrome-6.

Her kan du finde en introduktion til REACH. 

De vigtigste punkter i REACH for tekstilbranchen er: 

1. Annex XIV:

Under annex XIV findes Autorisationslisten, en liste over de stoffer der beviseligt er skadelige for menneskers helbred samt for naturen. Listen er et af de værktøjer der bruges til at regulere og forbyde brugen af SVHC'er (Substances of Very High Concern). Den bliver regelmæssigt opdateret og udvidet med nye problematiske stoffer. 

Du kan finde Autorisations listen her.

2. Annex XVII:

Annex XVII - Restricted substance list, omhandler restriktioner for fremstilling, brug og markedsføring af de substanser eller stoffer der alene, i en blanding, eller indeholdt i en artikel er underlagt meget begrænset brug eller er helt forbudte i EU. 

Du kan se listen over disse substanser her.

Herunder hører visse AZO farvestoffer:

AZO farvestof direktivet specificerer de AZO farvestoffer fra REACHs Restricted Substances List, som ikke må bruges i tekstiler og skind artikler som kommer i menneskelig hudkontakt.

Du kan læse mere om betingelser og regler for AZO farvestoffer under restriktion her. 

3. Kandidat listen over "Substances of Very High Concern" (SVHC):

Kandidat listen er listen over særligt problematiske stoffer kaldet Substances of Very High Concern. Disse vurderes at have en negtiv påvirkning på menneskers helbred og miljøet, og er derfor underlagt et krav om godkendelse før de kan tages i brug. Alle substanser fra Autorisationslisten kandiderer til, og rykkes løbende  op til listen over forbudte og strengt begrænsede stoffer: Autorisations Listen, annex XIV. Denne liste opdateres løbende af det Europæiske agentur for kemikalier (ECHA).

Du kan se Kandidat Listen her.

Endelig skal man kende til artikel 33

4. REACH art. 33:

 Artikel 33 under REACH omhandler pligten til at informere, den lyder således: 

"I henhold til artikel 33 stk. 2 i REACH forordningen, har enhver EU-leverandør af en artikel pligt til at videregive information til en forbruger om indholdet af særligt problematiske stoffer (de såkaldte kandidatlistestoffer). Kandidatlisten er en liste over stoffer med særligt problematiske egenskaber. Det drejer sig om stoffer der har en række alvorlige effekter på mennesker, for eksempel kræftfremkaldende, reproduktionsskadelige og hormonlignende stoffer, herunder bl.a. en række ftalater der anvendes som plastblødgørere.

Informationspligten gælder hvis en artikel indeholder mere end 0,1 procent af stoffer der opgjort på EU’s kandidatliste og kun hvis en forbruger aktivt anmoder en leverandør om disse oplysninger. Informationerne skal leveres inden for 45 dage og leverandøren skal som minimum oplyse stoffets navn. Hvis artiklen ikke indeholder mere end 0,1 procent af kandidatlistestoffer har leverandøren ikke pligt til at svare "(tekst fra: Miljø- og fødevareministeriet)

Hvor skal man starte?

Det kan være rigtig svært at finde ud af, hvilke problematiske stoffer man skal være opmærksom på i hvilke produkter, og dernæst, hvilke test man bør lave for at teste for de pågældende problematiske stoffer.

Miljøstyrelsen har lavet et gratis værktøj, som er lige til at gå til. Her kan man taste sine materialer og trim ind og få afdækket, hvilke stoffer man typisk støder på i de pågældende materialer samt i de valgte fremstillingsmetoder. Ud for de enkelte stoffer er specificeret grænseværdier, samt test standarder. Det kan vi anbefale at bruge.

værktøjet kan prøves her